viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

JAVNI POZIV KLUBOVIMA

Pozivaju se Klubovi članovi OSFBiH da izvrše prijavu takmičenja u mlađim kategorijama.
Prijave izvršiti pismenim putem do 1.12.2023 god.(da dođu u kancelariju saveza) na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem pošte na adresu saveza . Prijave moraju biti ovjerene od strane Kluba pečatom i potpisane od ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje Kluba. Prijave koje stignu nakon određenog roka neće biti prihvaćene.
Nakon izvršenih prijava Takmičarska komisija će zasjedati i odrediti grupe, a nakon toga biće raspisan Konkurs za domaćinstva.

Klubovi koji igraju ligu za kadetkinje nemogu izvršiti prijavu u kategoriji kadetkinja.

Do 1.12.2023 god. Klubovi su dužni dostaviti dokumentaciju za registraciju mlađih kategorija.

Godišta koja imaju pravo nastupa za mlađe kategorije:

         - Pionirke 2009 i mlađe
         - Pioniri 2008 i mlađi
         - Kadetkinje 2007 i mlađe
         - Kadeti   2006 i mlađi
         - Juniorke 2005 i mlađe
         - Juniori   2004 i mlađi.

OSFBiH

Odluka o zabrani igranja Kadetske lige „SUBOTOM POSLE 12.00 sati“

DBOJKAŠKI SAVEZ                                                                                              

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1996-10/23

Tuzla, 20.10.2023. god.

     Na osnovu čl.50. Statuta Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor na  telefonskoj sjednici održanoj 20.10.2023. god. donijelo je

O D L U K U

Član 1.

Donosi se Odluka o zabrani igranja Kadetske lige „SUBOTOM POSLE 12.00 sati“ A1 i A2 grupa. U takmičarskoj sezoni 2023/24 god.

Utakmice se subotom mogu zakazati u periodu od 9.30 - 12.00 sati

Član 2.

Za relizaciju ove Odluke zadužuje se kancelarija saveza.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28.10.2023 god.

Dostavljeno:

1× a/a

1x Upravni odbor

1x Nadzorni odbor

P R E D S J E D N I K

Dr.sci.  Miloš Jelčić s.r.

KONKURS za povjeravanje tehničke organizacije finalnih utakmica Kupa FBiH

U sklada sa Propozicijama za takmičenje u Kupu Federacije BiH, Direktor takmičenja raspisuje slijedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije finalnih utakmica Kupa FBiH

Član 1.

Organizator finalnih utakmica Kupa Federacije BiH je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju Klubu, na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Član 2.

Opšti (eliminatorni) uslovi za dodjelu tehničke organizacije su:

  • Tehnički organizator snosi troškove dvorane i kompletne organizacije utakmice (ljekarska služba, redarske službe, materijal za rad delegata i izdavanje Biltena)
  • Tehnički organizator snosi sve troškove službenih lica (putni troškovi, takse i troškovi pansiona za sudije i delegata, kao i takse za zapisničara i linijske sudije),
  • Tehnički organizator će obezbijediti dvoranu koja odgovara propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH i ima minimum 500 sjedećih mjesta.

U slučaju više prijava za dodjelu tehničke organizacije koje ispunjavaju opšte uslove primijenit će se dodatni uslovi i to:

  • Novčana nagrada za najboljeg igrača/icu,
  • Novčana nagrada za najboljeg igrača/icu na pojedinim pozicijama,
  • TV prenos,
  • i druge pogodnosti koje doprinose razvoju, propagandi i popularizaciji odbojke.

Član 3.

Prema Propozicijama za takmičenje u Kupu Federacije BiH, Pravilnika o takmičenju, Kalendaru takmičenja za sezonu 2023./2024. OS FBiH, igra se po jedna finalna utakmica u muškoj i ženskoj i to u slijedećim terminima:

  • subota, 25.11.2023. – finalna utakmica u ženskoj konkurenciji
  • nedjelja, 26.11.2023. – finalna utakmica u muškoj konkurenciji

 

Član 4.

Finalne utakmice Kupa FBiH igraju se u dvoranama koje odgovaraju propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH.

Član 5.

Klubovi mogu dati ponudu za organizaciju samo jedne utakmice. Ako ni jedna od ponuda ne zadovolji opšte (eliminatorne) uslove za dodjelu tehničke organizacije, razmotrit će se najpovoljnija pristigla ponuda.

Ako se na konkurs ne prijavi ni jedna zainteresovana strana, organizaciju finalnih utakmica preuzima OS FBiH, a troškove cjelokupne organizacije finalnih utakmica snose klubovi učesnici podjednako.

Član 6.

Izbor tehničkog organizatora kao i uslove za organizaciju finalnih utakmica, odredit će Takmičarska komisija OS FBiH na osnovu dostavljenih ponuda.

Član 7.

Konkurs, ostaje otvoren do petka 10.11.2023. godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sve prijave treba da stignu u prostorije OSFBiH do 10.11.2023. do 12.00 h. Prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentima slati ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI –PRIJAVA NA KONKURS ZA FINALE KUPA FBIH ZA „________________'' na adresu:

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

Slatina 9, Novi tržni centar

75 000 Tuzla

Direktor takmičenja OS FBiH

____________________

             Kemal Arifhodžić

OBAVIJEST KLUBOVIMA I SLUŽBENIM LICIMA

Obavještavamo vas da je došlo do promjene termina u kalendaru takmičenja. Novi kalendar takmičenja pogledajte u sekciji "Akti/Dokumenti"

OBAVIJEST KLUBOVIMA I SLUŽBENIM LICIMA

Obaviještavamo Klubove  koji se takmiče u sezeni 2023/24 god.  da se termin odigravanja utakmice za vikend mora prijaviti najkasnije  do utorka u 12:00 sati.

Službena lica koja vrše funkciju  u OSFBiH  opravdanu odgodu mogu poslati najkasnije do utorka u 12.00 sati.

Oni koji ne postupe po aktima OSFBiH biće sankcionisani u skladu sa čl. 15. Propozicija takmičenja. Ovo se odnosi i za Klubove koji se takmiče u ligi za Kadetkinje.

                                                                   OSFBiH