viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

KONKURS za povjeravanje tehničke organizacije turnira u mlađim kategorijama OS FBiH – Regionalno takmičenje sezona 2023/24

U skladu sa Propozicijama takmičenja mlađih kategorija, Direktor takmičenja raspisuje sljedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije turnira u mlađim kategorijama
OS FBiH – Regionalno takmičenje sezona 2023/24

Član 1.

Organizator finalnih turnira u mlađim kategorijama je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju klubu, sportskom centru, sportskoj organizaciji i dr. na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Član 2.

Tehnički organizator snosi troškove dvorane i kompletne organizacije turnira (ljekarska služba, redarske službe, materijal za rad delegata i izdavanje Biltena) i sve troškove službenih lica (putni troškovi, takse i troškovi pansiona za sudije i delegate, kao i takse za zapisničara ). U skladu sa članom 17. Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama:

-troškove pansionskih usluga gostujuće ekipe snose svaka za sebe,

-svaka ekipa sama snosi troškove puta,

Prema Propozicijama takmičenja mlađih kategorija, Pravilnika o takmičenju, Kalendaru takmičenja za sezonu 2023/2024. OS FBiH i njegovim izmjenama, planirano je da se održi ukupno 5 turnira u 5 kategorija i to:

-06/07.1.2024 god. – Pionirsko Ž –regionalno po grupama,

-13/14.1.2024 god. –Kadetsko M+Ž -regionalno po grupama,

-20/21.1.2024 god. –Juniorsko M+Ž -regionalno po grupama,

Član 3.

Pravo učešća na regionalnim turnirima imaju ekipe koje su na osnovu raspisanog Javnog poziva izvršile prijavu za takmičenje i koje su izvršile sve svoje finansijske obaveze prema OSFBiH .

Član 4.

Utakmice regionalnog takmičenja igraju se u dvoranama koje odgovaraju propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH.

Član 5.

Ako ni jedna od ponuda ne zadovolji opšte (eliminatorne) uslove za dodjelu tehničke organizacije, razmotrit će se najpovoljnija pristigla ponuda.

Ako se na konkurs ne prijavi ni jedna zainteresovana strana, organizaciju završnog turnira preuzima OS FBiH, a troškove organizacije turnira snose svi klubovi učesnici podjednako.

Član 6.

Izbor tehničkog organizatora kao i uslove za organizaciju finalnog turnira, odredit će Takmičarska komisija OS FBiH na osnovu dostavljenih ponuda.

Član 7.

Konkurs, za sve kategorije, ostaje otvoren do 20.12.2023. godine

Sve prijave treba da stignu u prostorije OSFBiH do 20.12.2023. do 12:00h nakon čega će se izvršiti javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijih ponuda za sve kategorije.

Prijave sa dokumentima slati ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI –PRIJAVA NA KONKURS ZA TAKMIČENJA U MLAĐIM KATEGORIJAMA-REGIONALNO TAKMIČENJE (PRVI KRUG) – KATEGORIJA ________________'' na adresu:

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

Slatina 9, Novi tržni centar

75 000 Tuzla

 Direktor takmičenja OS FBiH

                                                                                                    ________________________________

       Mr. sci. Kemal Arifhodžić, dipl. ing. el.

Related Articles