OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na  sjednici  Upravnog  odbora  OSFBiH   održanoj  09.04.2021  god. u  Kaknju, donijeta  je  Odluka  broj : 1352-04/21 god.   da su svi  Klubovi  članovi  OSFBiH,  obavezni  pismeno  prijaviti  se  za  takmičenje  u  sezoni  2021/22  god. u  sledećim  ligama:

 • SUPER LIGA ZA  MUŠKARCE,
 • PRVA LIGA FEDERACIJE  BiH  ZA  ŽENE.

Na  osnovu  pismenih  prijava  usvojiće  se  Propozicije  takmičenja   i  Anex  Propozicija  za sezonu  2021/22 god.

Prijaviti  se  mogu  i  novoformirani  Klubovi  koji  ispunjavaju  uslove  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  registraciji  u  OSFBiH.

Prijavu  izvršiti  najkasnije  do  22.06.2021 god. Oni  Klubovi  koji ne  izvrše  pismenu  prijavu  neće  biti  uvršteni  u  sistem  takmičenje  za  sezonu  2021/22 god. Naknadne  prijave  nisu  moguće.

                                                                                           Upravni  odbor  OSFBiH

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OSFBiH  održanoj  07.04.2021  god.  sa  početkom  u  13:00 h u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali   Jasmin  Halilović   i  Anto  Leovac .

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

                                                                          DNEVNI  RED

 1. Pregled i evidencija  prispjelih  prijava  Klubova  za  organizaciju  domaćinstva  Finalnih  turnira  u  mlađim  kategorijama 
 2. Dodjela domaćinstva Finalnih  turnira  u  mlađim 
 3. Određivanje Grupa u  ligi  mladih

Nakon  usvojenog  dnevnog  reda  prešlo  se  na  razmatranje  istog.

Opširnije: Organizaciju  domaćinstva  Finalnih  turnira  u  mlađim  kategorijama

Na osnovu člana 9. Odluke o naknadama službenim licima i cijene goriva na benzinskim pumpama  u sjedištu Saveza, osnov za obračun troškova upotrebe vlastitog automobila čini cijena goriva od 2,20 KM po litru.
Na osnovu napred navedenog formula za obračunavanje je: kilometri x 0,10 x cijena goriva.

PRVA LIGA  FBiH-ŽENE

 1. ŽOK“MIKASA“ TUZLA- ŽOK“ŽELJEZARA „ ZENICA- 27/28.03.2021 GOD.
 2. ŽOK“ŽELJEZARA“ZENICA-ŽOK“MIKASA“TUZLA -04.04.2021 GOD.

SUPER  LIGA  FBiH –ŽENE

 1. OK“CENTAR ORT“SARAJEVO- ŽOK“ORAŠJE“ORAŠJE -27/28.03.2021 GOD.
 2. ŽOK“ORAŠJE“ORAŠJE - OK“CENTAR ORT“SARAJEVO – 03.04.2021 GOD.

SUPER  LIGA  FBiH –MUŠKARCI

 1. OK“ILIDŽA“ILIDŽA-OK“GRADINA--HERCEG“SREBRENIK- 3/4.04.2021 GOD.
 2. OK“GRADINA-HERCEG“SREBRENIK-- OK“ILIDŽA“ILIDŽA 10/11.04.2021 GOD.

Klubovi  domaćini  su  dužni u  skladu  sa  Aktima  saveza  zakazati  utakmice  na  vrijeme  i  obavjestiti  sve  aktere  na  vrijeme. 

U sklada sa Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama, Direktor takmičenja raspisuje slijedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije finalnih turnira u mlađim kategorijama OSFBiH

Član 1.

Organizator finalnih turnira u mlađim kategorijama je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju klubu, sportskom centru, sportskoj organizaciji i dr. na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Član 2.

Tehnički organizator snosi troškove dvorane i kompletne organizacije turnira (ljekarska služba, redarske službe, materijal za rad delegata i izdavanje Biltena) i sve troškove službenih lica (putni troškovi, takse i troškovi pansiona za sudije i delegate, kao i takse za zapisničara i linijske sudije). U skladu sa članom 18. Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama:

-troškove pansionskih usluga gostujuće ekipe snose svaka za sebe,

-svaka ekipa sama snosi troškove puta,

Prema Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama, Pravilnika o takmičenju, Kalendaru takmičenja za sezonu 2020./2021. OS FBiH i njegovim izmjenama, planirano je da se održi ukupno 6 turnira u 6 kategorija i to: 

 • DJEVOJČICE I  DJEČACI (08 i 09.05.2021. godine)
 • KADETKINJE i KADETI  (24 i 25.04.2021. godine)
 • JUNIORKE i JUNIORI      (17 i 18.04.2021. godine)

Član 3.

Pravo učešća na finalnim turnirima imaju ekipe koje su plasman izborile na osnovu rezultata na turnirima u prvom dijelu takmičenja, kao i ekipe koje su izvršile prijavu za takmičenje . Na finalnim turnirima igra se u skladu sa članom 6. Propozicija takmičenja u mlađim kategorijama.

Član 4.

Utakmice završnog dijela igraju se u dvoranama koje odgovaraju propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH.

Član 5.

Ako ni jedna od ponuda ne zadovolji opšte (eliminatorne) uslove za dodjelu tehničke organizacije, razmotrit će se najpovoljnija pristigla ponuda.

Ako se na konkurs ne prijavi ni jedna zainteresovana strana, organizaciju završnog turnira preuzima OS FBiH, a troškove organizacije završnice turnira snose svi klubovi učesnici podjednako.

Član 6.

Izbor tehničkog organizatora kao i uslove za organizaciju finalnog turnira, odredit će Takmičarska komisija OS FBiH na osnovu dostavljenih ponuda. 

Član 7.

Konkurs, za sve kategorije, ostaje otvoren do   06.4.2021. godine

Sve prijave treba da stignu u prostorije OSFBiH do  06.4.2021. do 12:00h kada će se izvršiti javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijih ponuda za sve kategorije. 

Prijave sa dokumentima slati ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI –PRIJAVA NA KONKURS ZA TAKMIČENJA U MLAĐIM KATEGORIJAMA – KATEGORIJA ________________'' na adresu:

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine 

Slatina 9, Novi tržni centar 

75 000 Tuzla 

   Direktor takmičenja OS FBiH

                                                                                                        ________________________________

        Mr. sci. Kemal Arifhodžić, dipl. ing. el.