OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

U sklada sa Propozicijama takmičenja OS FBiH, Odlukom o izmjeni i dopuni Propozicija takmičenja OS FBiH, Aneksa propozicija stalnih takmičenja OSFBiH za takmičarsku 2016./2017. sezonu i Odlukom o izmjeni i dopuni Aneksa Propozicija takmičenja Direktor takmičenja raspisuje slijedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije Finalnog turnira za prvaka I ženske federalne lige

Član 1.

Na Finalnom turniru za prvka I ženske federalne lige učestvuju prvoplasirane ekipe iz I ženske federalne lige grupe A1, A2 i A3, odnosno najbolje plasirane ekipe koje nisu druga ekipa u skladu sa članom 2. stav 15. Propozicija takmičenja OS FBiH.

Organizator Finalnog turnira za prvka I ženske federalne lige je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju klubu, sportskom centru, sportskoj organizaciji i dr. na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Član 2.

Finalni turnir za prvka I ženske federalne lige traje jedan dan. Turnir se igraju po jednokružnom bod sistemu sa rasporedom po "Bergeru" (na tri dobijena seta), a dvije prvoplasirane ekipe ostvarit će plasman u Superligu FBiH za žene za sezonu 2017/2018. Izvlačenje takmičarskih brojeva obavit će se prije početka finalnog turnira na mjestu odigravanja. Datum i satnicu odigravanja utakmica na turniru određuje izabrani tehnički organizator u dogovoru sa OS FBiH. Prema Kalendaru takmičenja OSFBiH Finalni turnir za prvka I ženske federalne lige igra se 8. ili 9. aprila 2017. godine.

Član 3.

Opšti (eliminatorni) uslovi za dodjelu tehničke organizacije su:

  • Tehnički organizator snosi troškove dvorane i kompletne organizacije turnira (ljekarska služba, redarske službe, materijal za rad delegata i izdavanje Biltena)
  • Tehnički organizator snosi sve troškove službenih lica (putni troškovi, takse i troškovi pansiona za sudije i delegate, kao i takse za zapisničara i linijske sudije),
  • Tehnički organizator će obezbijediti dvoranu koja odgovara propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH i ima minimum 500 sjedećih mjesta.

U slučaju više prijava za dodjelu tehničke organizacije koje ispunjavaju opšte uslove primijenit će se dodatni uslovi i to:

  • Novčana nagrada za najbolju igračicu turnira (minimalno 50 KM)
  • Novčana nagrada za najbolju igračicu na pojedinim pozicijama (minimalno 50 KM)
  • Novčana naknada organizatoru OS FBiH (minimalno 100 KM)
  • Obezbijeđena ishrana i napici za učesnike turnira  kao  i  ostali  uslovi.

Član 4.

Ako ni jedna od ponuda ne zadovolji opšte (eliminatorne) uslove za dodjelu tehničke organizacije, razmotrit će se najpovoljnija pristigla ponuda. Ako se na konkurs ne prijavi ni jedna zainteresovana strana, organizaciju turnira preuzima OS FBiH, a troškove organizacije turnira snose svi klubovi, učesnici turnira, podjednako.

Član 5.

Izbor tehničkog organizatora kao i uslove za organizaciju Finalnog turnira za prvka I ženske federalne lige, odredit će Takmičarska komisija na osnovu dostavljenih ponuda.

Član 6.

Konkurs ostaje otvoren do 31. marta 2017. godine. Sve prijave treba da stignu u prostorije OSFBiH do petka 31. marta 2017. godine u 14.00h. Javno otvaranje ponuda će biti upriličeno na sastanku Takmičarske komisije.

Prijave sa dokazima slati ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI –PRIJAVA NA KONKURS FINALNI TURNIR I ŽFL'' na adresu:

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

Slatina 9, Novi tržni centar

75 000 Tuzla

Direktor takmičenja OS FBiH

                                                                                                                      __________________________

                                                                                                                          Kemal  Arifhodžić