NOVOSTI

U sklada sa Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama, Direktor takmičenja raspisuje slijedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije finalnih turnira u mlađim kategorijama OSFBiH

Član 1.

Organizator finalnih turnira u mlađim kategorijama je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju klubu, sportskom centru, sportskoj organizaciji i dr. na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Član 2.

Tehnički organizator snosi troškove dvorane i kompletne organizacije turnira (ljekarska služba, redarske službe, materijal za rad delegata i izdavanje Biltena) i sve troškove službenih lica (putni troškovi, takse i troškovi pansiona za sudije i delegate, kao i takse za zapisničara i linijske sudije). U skladu sa članom 18. Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama:

-troškove pansionskih usluga gostujuće ekipe snose svaka za sebe,

-svaka ekipa sama snosi troškove puta,

Prema Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama, Pravilnika o takmičenju, Kalendaru takmičenja za sezonu 2022/2023. OS FBiH i njegovim izmjenama, planirano je da se održi ukupno 6 turnira u 6 kategorija i to: 

  • DJEVOJČICE I  DJEČACI ( 08/09.04.2023. godine)
  • KADETKINJE i KADETI  (15/16.04.2023. godine)
  • JUNIORKE i JUNIORI      (22/23.04.2023. godine)

Član 3.

Pravo učešća na finalnim turnirima imaju ekipe koje su plasman izborile na osnovu rezultata na turnirima u prvom i drugom dijelu . Na finalnim turnirima igra se u skladu sa članom 6. Propozicija takmičenja u mlađim kategorijama.

Član 4.

Utakmice završnog dijela igraju se u dvoranama koje odgovaraju propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH.

Član 5.

Ako ni jedna od ponuda ne zadovolji opšte (eliminatorne) uslove za dodjelu tehničke organizacije, razmotrit će se najpovoljnija pristigla ponuda.

Ako se na konkurs ne prijavi ni jedna zainteresovana strana, organizaciju završnog turnira preuzima OS FBiH, a troškove organizacije završnice turnira snose svi klubovi učesnici podjednako.

Član 6.

Izbor tehničkog organizatora kao i uslove za organizaciju finalnog turnira, odredit će Takmičarska komisija OS FBiH na osnovu dostavljenih ponuda. 

Član 7.

Konkurs, za sve kategorije, ostaje otvoren do   03.04.2023. godine

Sve prijave treba da stignu u prostorije OSFBiH do  03.04.2023. do 12:00h kada će se izvršiti javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijih ponuda za sve kategorije. 

Prijave sa dokumentima slati ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI –PRIJAVA NA KONKURS ZA TAKMIČENJA U MLAĐIM KATEGORIJAMA – KATEGORIJA ________________'' na adresu:

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine 

Slatina 9, Novi tržni centar 

75 000 Tuzla 

Direktor takmičenja OS FBiH

 ________________________________

Mr. sci. Kemal Arifhodžić, dipl. ing. el.