OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

U skladu sa Propozicijama takmičenja mlađih kategorija, Direktor takmičenja raspisuje sljedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije  turnira u mlađim kategorijama
OS FBiH – Regionalno takmičenje-kadetkinje-II Krug

 

 

Član 1.

Organizator finalnih turnira u mlađim kategorijama je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju klubu, sportskom centru, sportskoj organizaciji i dr. na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Član 2.

Tehnički organizator snosi troškove dvorane i kompletne organizacije turnira (ljekarska služba, redarske službe, materijal za rad delegata i izdavanje Biltena) i sve troškove službenih lica (putni troškovi, takse i troškovi pansiona za sudije i delegate, kao i takse za zapisničara ). U skladu sa članom 17. Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama:

-troškove pansionskih usluga gostujuće ekipe snose svaka za sebe,

-svaka ekipa sama snosi troškove puta,

Prema Propozicijama takmičenja mlađih kategorija, Pravilnika o takmičenju, Kalendaru takmičenja  za sezonu 2022/2023.te  Odluke  UO  OS FBiH i njegovim izmjenama, planirano je da se održi ukupno 2 turnira u  kategoriji i to: 

-01/02.04.2023 god. –Kadetsko Žensko  -regionalno  po  grupama, 2(dvije) grupe.

Član 3.

Pravo učešća na ovim   turnirima imaju ekipe koje su  na osnovu postignutih  rezultata  osvojili  prva  mjesta  po  grupama  kao  i  tri  prvoplasirane  ekipe  koje  su  igrale  ligu  Kantona  Sarajevo  i  dvije prvoplasirane ekipe  koje  su igrale ligu  TK  te koje  su  izvršile  sve  svoje  finansijske  obaveze  prema  OSFBiH .

Član 4.

Utakmice  regionalnog  takmičenja  igraju se u dvoranama koje odgovaraju propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH.

Član 5.

Ako ni jedna od ponuda ne zadovolji opšte (eliminatorne) uslove za dodjelu tehničke organizacije, razmotrit će se najpovoljnija pristigla ponuda.

Ako se na konkurs ne prijavi ni jedna zainteresovana strana, organizaciju završnog turnira preuzima OS FBiH, a troškove organizacije  turnira snose svi klubovi učesnici podjednako.

Član 6.

Izbor tehničkog organizatora kao i uslove za organizaciju finalnog turnira, odredit će Takmičarska komisija OS FBiH na osnovu dostavljenih ponuda. 

Član 7.

Konkurs ostaje otvoren do 27.03.2022. godine

Sve prijave treba da stignu u prostorije OSFBiH do  27.03.2022. do 12:00h nakon čega će se izvršiti javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijih ponuda za sve kategorije. 

Prijave sa dokumentima slati ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI –PRIJAVA NA KONKURS ZA TAKMIČENJA U MLAĐIM KATEGORIJAMA-REGIONALNO  TAKMIČENJE (drugi  krug) – KATEGORIJA -KADETKINJE'' na adresu:

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine 

Slatina 9, Novi tržni centar 

75 000 Tuzla 

 

  Direktor takmičenja OS FBiH                                           

Mr. sci. Kemal Arifhodžić, dipl. ing. el.