NOVOSTI

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OSFBiH  održanoj   14.11.2022  god.  sa  početkom  u   10:00 h u  prostorijama  Saveza  u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali    Ibrahim  Kurtić-Predsjednik T.K .i  Salem  Zenunović- član TK. Pored  članova  TK  sastanku  je  prisustvovao  Kemal  Arifhodžić-Direktor  Takmičenja.

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

                                                                          DNEVNI  RED

  1. Pregled i evidencija prispjelih  prijava  Klubova  za organizaciju  domaćinstva  Finala  KUP-a  FBiH  i  dodjela   .


Nakon  usvojenog  dnevnog  reda  prešlo  se  na  razmatranje  istog.

Tačka  1.  Nakon  otvorenih  ponuda  Komisija  je  donijela  Odluke:
- 26.11.2022 god.(subota) Finalna utakmica  KUP-a  FBiH   za  muške  igra  se  u    Orašju .

HOK Domaljevac – OK „Bosna“Sarajevo

-27..11.2022 god.(nedjelja) Finalna utakmica  KUP-a FBiH  za  žene igra  se  na  Ilidži.

ŽOK“Igman“Ilidža –OK“Goražde“Goražde


O terminima  i  svim  potrebnim  informacijama  Klubovi  domaćini  su  dužni  da pismeno  obavijeste  OSFBiH  i  Klubove  učesnike  najkasnije  5 dana  prije  zakazanog  termina.

 

DOSTAVLJENO:
-Stranica  Saveza
-a/a
-Klubovima organizatorima

 

                                                                                                     Takmičarska  Komisija:

  1. Ibrahum Kurtić _____________________
  2. Salem Zenunović  _____________________