OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

ODBOJKAŠKI  SAVEZ

FEDERACIJE  BOSNE  I  HERCEGOVINE

Broj:  1751-03/22

Tuzla, 28.03.2022.  god.

     Na  osnovu  čl.50. Statuta Odbojkaškog  saveza  Federacije  Bosne  i  Hercegovine, Upravni odbor  na  sjednici  održanoj  26.03.2022.  god. donijelo  je

O D L U K U
o izmjeni  kalendara  takmičenja  za  sezonu  21/22

  

Član 1.

Donosi  se  Odluka  o  izmjeni  Kalendara  takmičenja  za  sezonu  2021/22 ito:

Finalni  turnir  za  Juniore  igra  se  23/24.04.2022 god. Klub  koji  dobije  organizaciju  Juniorskog  Federalnog  prvenstva  dužan  je  organizovati  i  platiti  sve  troškove  jedne  utakmice  za  Pionire.

Član  2.

                  

Zadužuje  se  Direktor  takmičenja  i  Takmičarska  komisija da izvuku  brojeve takmičarskih parova i naprave  raspored  odigravanja  utakmica  po  bergeru  i  utakmicu  Pionirskih  ekipa  zakaže  poslije  završene  5  utakmice  u  grupi  za  Juniore.

Član 3.

Za  relizaciju ove  Odluke  zadužuje  se  kancelarija  saveza.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1×  a/a

1x Upravni  odbor

1x Nadzorni  odbor

                                                                                                                                                 P  R  E  D  S  J  E  D  N  I  K 

                                                                                                                                                        Dr.sci.   Miloš  Jelčić