OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

ODBOJKAŠKI  SAVEZ

FEDERACIJE  BOSNE  I  HERCEGOVINE

Broj: 1735– 02/22

Tuzla, 28.02.2022.  god.

     Na  osnovu  čl.50. Statuta Odbojkaškog  saveza  Federacije  Bosne  i  Hercegovine, Upravni  odbor  na  sjednici  održanoj  26.02.2022.  god. donijelo  je

O D L U K U

o razigravanju  Kadetskog  Federalnog  prvenstva  za  žene

Član 1.

Donosi se Odluka o  razigravanju  Kadetskog  prvenstva  za  žene  na  sledeći  način:
- Pošto  imamo  6 ekipa  na  završnici,  UO  na  svojoj  održanoj  sjednici  je  zadužio  Takmičarsku  komisiju  da  podijeli  ovih  6  ekipa  u  2  grupe  A  i  B. Turnir  će  se  igrati  na  jednom  mjestu. Pobjednici  iz  A  i  B grupe  igraju  za  prvaka  a  obadvije  ekipe  idu  na  završnicu  Državnog  prvenstva. Drugoplasirani  iz  grupa  A  i B  igraju  za  3  mjesto.Takmičarska Komisija  će  odrediti grupe  i  izvući parove. Primjenjuju  se  akta  saveza.

Član  2.

Za  realizaciju  Odluke  zadužuje  se  kancelarija  saveza.

.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja  i  ona  je  konačna.

Dostavljeno:

1×  a/a

1x Imenovanim

1x Union  Banka
1x  Nadzorni  odbor

                                                    P  R  E  D  S  J  E  D  N  I  K 

                                                               ___________________________________

                                                                                   Dr. sci  Miloš  Jelčić