OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

Broj: 01-02/21

Datum: 11.02.2021.

PREDMET: Obavijest službenim licima

Na osnovu člana 9. Odluke o naknadama službenim licima i cijene goriva na benzinskim pumpama u sjedištu Saveza, osnov za obračun troškova upotrebe vlastitog automobila čini cijena goriva od 2,00 KM po litru.
Na osnovu naprijed navedenog formula za obračunavanje je: kilometri x 0,10 x cijena goriva.

Sportski pozdrav!

                                                                                                    DIREKTOR TAKMIČENJA

                                                                                                     Kemal Arifhodžić