Štampa

ODBOJKAŠKI  SAVEZ

FEDERACIJE  BOSNE  I  HERCEGOVINE

Broj:  1660-10/21

Tuzla, 08.10.2021.  god.

 

     Na  osnovu  čl.50. Statuta Odbojkaškog  saveza  Federacije  Bosne  i  Hercegovine, Upravni odbor  na  telefonskoj  sjednici  održanoj  08.10.2021.  god. donijeta  je

O D L U K A

o  izmjeni  i  dopuni  Propozicija  Takmičenja  za  sezonu  21/22

 

Član 1.

Donosi  se  Odluka  o  izmjeni  i  dopuni  Propozicija  Takmičenja  za  sezonu  2021/22 god.  u   OSFBiH.

- Sve utakmice u organizaciji OS FBiH (Super  liga ,  muška, ženska , prva  liga  Federacije  za  žene, Kup F BiH i  sve  utakmice  u  mlađim  kategorijama  igraju se bez tehničkih tajm-auta.
- Klubovi za utamice u organizaciji OSFBiH mogu u zapisnik prijaviti
14 odbojaša-ica umjesto dosadašnjih 12 . Klubovi  ukoliko  imaju  13  ili  14  igrača-ca  moraju  imati  2  libera.

Član 2.

Za  relizaciju ove  Odluke  zadužuje  se  kancelarija  saveza.

 

Član 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  primjenjuje  se  od  09.10.2021 god.

 

Dostavljeno:

1x  Stranica  saveza

1×  a/a

1x Upravni  odbor

1x Nadzorni  odbor

                                                                          P  R  E  D  S  J  E  D  N  I  K 

                                                                ___________________________________

                                                                                  Dr.sci.   Miloš  Jelčić