OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

ODBOJKAŠKI SAVEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1217-04/20

Tuzla, 15.04.2020. god.                                                                                                                        

 

     Na osnovu čl.50. Statuta Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor na telefonskoj sjednici održanoj  15.04.2020. god. donijelo je

 

O D L U K U

O PRIJAVI   KLUBOVA ZA TAKMIČENJE U SEZONI   2020/21

Član 1.

Donosi se Odluka o prijavi Klubova za takmičenje u sezoni 2020/21 god.

-Prijavu moraju izvršiti Klubovi koji žele da se takmiče ito:

1. Super liga za muškarce.

2. Prva liga Federacije BiH za žene.

Rok prijave do 20.06.2020. god.

Član 2.

Klubovi koji ne izvrše pismenu prijavu u roku , neće  moći se takmičiti u sezoni 2020/21 god.

 

Član.3

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se kancelarija Saveza .

 

Član 4.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja .

 

Dostavljeno:

1× a/a

1x članovima UO OSFBiH.

1x stranica saveza

                                                

 

                                                     P R E D S J E D N I K

                                                               ___________________________________

                                                                             Dr.sci. Miloš Jelčić