OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

ODBOJKAŠKI SAVEZ

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: ­­­­1197-01/20

Tuzla, 23.01.2020. god.                                                                                                                                                            

   Na osnovu čl.50. Statuta Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor na sjednici održanoj 22.01.2020. god. donijelo je

O D L U K U

o takmičenju lige mladih

                                                                  

                                                                     Član 1.

Donosi se Odluka o takmičenju lige mladih u sezoni 2019/20 god.

Liga mladih počinje 25/26.04.2020 god. Liga se formira po Kantonima/Županijama. Prednost imaju takmičenja OSBiH i OSFBiH. Kantoni/Županije moraju odrediti Komesara takmičenja, koji vodi takmičenje. Ligu sude početni sudci a taksa iznosi 10 KM po jednom sudcu i 10 KM po zapisničaru.Zvanično se vodi Međunarodni zapisnik.

                                                                       Član 2.

Primjenjuju se akta Saveza a za nastup igrača Pravilnik o registraciji.Za ligu mladih nastupaju igrači rođeni 1.1.2003 god. i mlađi.Po jedan igrač-ca rođeni 1.1.2002 god. mogu nastupati za ekipu u ligi mladih. Svaki igrač mora imati zvaničnu registraciju izdatu u Savezu.

                                                                 Član.3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se kancelarija Saveza.

                                                                       Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1× a/a

1x UO OSFBiH.

1x Klubovi

                                                 P R E D S J E D N I K

                                                              ___________________________________

                                                                             Dr. Miloš Jelčić