Štampa

Na sjednici Upravnog odbora OSFBiH održanoj 27.02.2019 god. donijeta je Odluka br: 1148-02/19, da se organizuje liga mladih za sezonu 2018/19 god.
-Na takmičenju lige mladih FBiH mogu učestvovati igrači-ce rođeni 01.01.2002 god. i mlađi.
Svaki igrač-ca moraju imati legitimaciju izdatu u Savezu u skladu sa Pravilnikom o registraciji.
Takmičenja će biti organizovana po Kantonima/Županije , nakon izvršenih prijava TK će odrediti grupe. Na svakoj utakmici vodiće se Međunarodni zapisnik. Utakmice sude sudci sa C i B liste.
Troškovi jedne utakmice iznose 30 KM + troškovi prijevoza.
Prijave izvršiti do 20.03.2019 god.
OSFBiH