OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Pozivamo sve Klubove članove OSFBiH da se prijave za takmičenje u ligi mladih za sezonu 2019/20. Prijave izvršiti putem maila saveza ili putem pošte. Sve prijave moraju stići na adresu saveza do 06.04.2020 god. do 12:00 h, kada će Takmičarska komisija izvršiti pregled prispjelih prijava i odrediti grupe. Igrači, igračice i treneri koji će nastupati u ligu mladih moraju biti registrovani u skladu aktima Saveza.

Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.                                                                                                              OS FBiH

U skladu sa članom 34. stav 8. Propozicija takmičenja OS FBiH, Direktor takmičenja izriče mandatnu kaznu u iznosu od 500 KM delegatu Tihomiru Pavličeviću zbog administrativnog propusta u obavljanju službene dužnosti. Kaznu možete preuzeti OVDJE

KONKURS za povjeravanje tehničke organizacije finalnih turnira u mlađim kategorijama OSFBiH preuzmite OVDJE

 

ODBOJKAŠKI SAVEZ

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: ­­­­1197-01/20

Tuzla, 23.01.2020. god.                                                                                                                                                            

   Na osnovu čl.50. Statuta Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor na sjednici održanoj 22.01.2020. god. donijelo je

O D L U K U

o takmičenju lige mladih

                                                                  

                                                                     Član 1.

Donosi se Odluka o takmičenju lige mladih u sezoni 2019/20 god.

Liga mladih počinje 25/26.04.2020 god. Liga se formira po Kantonima/Županijama. Prednost imaju takmičenja OSBiH i OSFBiH. Kantoni/Županije moraju odrediti Komesara takmičenja, koji vodi takmičenje. Ligu sude početni sudci a taksa iznosi 10 KM po jednom sudcu i 10 KM po zapisničaru.Zvanično se vodi Međunarodni zapisnik.

                                                                       Član 2.

Primjenjuju se akta Saveza a za nastup igrača Pravilnik o registraciji.Za ligu mladih nastupaju igrači rođeni 1.1.2003 god. i mlađi.Po jedan igrač-ca rođeni 1.1.2002 god. mogu nastupati za ekipu u ligi mladih. Svaki igrač mora imati zvaničnu registraciju izdatu u Savezu.

                                                                 Član.3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se kancelarija Saveza.

                                                                       Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1× a/a

1x UO OSFBiH.

1x Klubovi

                                                 P R E D S J E D N I K

                                                              ___________________________________

                                                                             Dr. Miloš Jelčić

 

Suspenzija igrača i trenera koji nisu ispunili uslove za dobijanje
licence za sezonu 2019/20.

Dole navedena lica suspenduju se do ispunjavanja uslova za licenciranje. Naime Klubovi su dobili u Savezu licence, a nisu naknadno dostavljeni Ugovori za iste. Suspenzija Važi do dostavljanja Ugovora u prostorije saveza . Suspenzija stupa na snagu sa 11.2.2020 god. Upozoravaju se Klubovi i delegati da ne dozvole nastup dole navedenim licima dok ne ispune uslove za licenciranje.

Spisak suspendovanih lica:

 1. Amila Murselović   OK „BOSNA“ SARAJEVO
 2. Adna Šarić ŽOK „ŽELJEZARA“ ZENICA
 3. Asmer Mujanović OK „ KRIVAJA“ ZAVIDOVIĆI
 4. Elma Fetić ŽOK „LUKAVAC“ LUKAVAC
 5. Meho Husejnović OK „BOSNA“ KALESIJA
 6. Rijad Kuko OK „ MLADOST „ ŽEPČE
 7. Bakir Mulaosmanović OK „BOSNA „ SARAJEVO
 8. Nejra Džaferović OK „ GRADINA-HERCEG“ SREBRENIK
 9. Diana Proske OK „ BREZA 1934“ BREZA
 10. Ermin Delić OK „ GRADINA-HERCEG „ SREBRENIK
 11. Farah Fejzić OK „ ČELIK-R „ ZENICA
 12. Belma Osmanović OK „ LAMI“ BRČKO
 13. Emina Krivić ŽOK „ ALIPAŠINO POLJE“ SARAJEVO
 14. Nejla Dugonja OK „ CENTAR-ORT „ SARAJEVO
 15. Nejla Omerović OK „ KULA-GRADAČAC“ GRADAČAC
 16. Hana Skender OK „ BLOK-BLOCK-OUT „ ZENICA
 17. Ahmedina Bektašević OK „ KULA-GRADAČAC „ GRADAČAC
 18. Hanan Kadrić ŽOK „ ALIPAŠINO POLJE „ SARAJEVO
 19. Iris Šperac OK „ TROGLAV „ LIVNO
 20. Tea Penjak OK „ TROGLAV „ LIVNO ž

Zaključno sa red.br.20.

                                                                     OSFBiH